Deelraad/Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschap binnen de Hasselbraam wordt uitgeoefend door de deelraad/medezeggenschapsraad en de GMR. De deelraad/medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, waarvan twee leden uit de leerkrachten en twee leden uit de ouders worden gekozen.

De Deelraad/Medezeggenschapsraad op de Hasselbraam

De Medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan met medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen, dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de MR is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen, en te behouden.

De medezeggenschap binnen de PROO Leiden Leiderdorp wordt uitgeoefend door een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 8 leden van wie 4 leden uit de leerkrachten en 4 leden uit de ouders worden gekozen. Vanuit de Hasselbraam heeft Petra Mekel (personeelslid) zitting in de GMR.

Begin 2007 is een nieuwe wet in werking getreden. In overleg met de GMR is besloten om voor de locaties de Hobbit, de Hasselbraam en de Prins Willem-Alexanderschool elk apart een deelraad in te stellen. De bevoegdheden van de MR worden overgedragen aan de afzonderlijke deelraden. Hieronder volgt een schema over de structuur van de medezeggenschap binnen de OBSG Leiderdorp.

Fig.1 structuurschema

Deelraad schema

De deelraad/medezeggenschapsraad van de Hasselbraam bestaat uit vier leden, waarvan twee leden uit het team en twee leden uit de ouders worden gekozen. De volgende leden hebben zitting in de deelraad:

Namens het team: de leerkrachten Yvonne Breel en Tulin Askan-Kaya.
Namens de ouders: Rebecca van der Nat en Femke de Vos Burchart.

De deelraad/medezeggenschapsraad vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Als u vragen of opmerkingen hebt aan de deelraad/medezeggenschapsraad van de Hasselbraam of u wilt graag dat de deelraad/medezeggenschapsraad iets bespreekt tijdens de deelraadsvergadering, dan kunt u altijd contact opnemen met de deelraadsleden of ons op school aanspreken. Tevens kunt u gebruik maken van het e-mailadres van de deelraad/medezeggenschapsraad, te weten mr@dehasselbraam.org

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid